I samklang med naturen bevaras ett värdefullt kulturlandskap som präglats av den militära mobiliseringen under åren 1939–45.


För att skydda och bevara de idag unika byggnaderna och lämningarna, beslutade Länsstyrelsen i Värmland 2003 att bilda kulturreservat av f.d. Krigsflygfält 16 Brattforsheden. I beslutsunderlag står bl.a. följande; ”Syftet med kulturreservatet är att bevara ett värdefullt kulturlandskap som präglats av den militära mobiliseringen under andra världskriget 1939-45. Reservatet skall vårda och skydda materiella lämningar och immateriella värden utifrån ett samlat perspektiv vad gäller byggnadsbestånd, markanvändande av såväl flygfältet som anslutande skogsmark, samt fortlevande traditioner och minnen från beredskapstiden. Den övergripande målbild som eftersträvas för reservatet är en helhetskaraktär som väsentligen överensstämmer med beredskapstiden 1939-45.” Kulturreservatet omfattar totalt 411,4 hektar.

Ängsmetallvinge är nära hotad i Sverige.

Kultur- och naturvärden

Verksamheten inom reservatet ska bedrivas, dels med inriktning på de flyg- och militärhistoriska anläggningarna, men också genom att ta tillvara Brattforshedens övriga natur- och kulturtillgångar, för att kulturreservatet skall få en hög attraktionskraft som mötesplats och ha ett rikt utbud av upplevelser.

Till skydd för kulturreservatets natur- och kulturvärden är det enligt 7 kapitlet 30§ Miljöbalken förbjudet att:

• framföra motorfordon eller rida annat än på upplåtna vägar.

• göra upp eld, tälta, uppställa husvagn eller annat ekipage för övernattning annat än på särskilt anvisade platser.

• skada eller borttaga natur- eller kulturföremål, ytbildning, marktäcke eller vegetation.

• släppa lös hund på flygfältet- snitsla spår, anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande.

En av de många stigarna runt om kulturreservatet.
Foto: Lennart Svensson
Skavfräken (Equisetum hyemale).
Foto: Lennart Svensson
Orkidé Jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata).
Foto: Lennart Svensson

Läs om Brattforshedens naturområde. Klicka här!